TEBOILPAKILA.FI – REKISTERISELOSTE
Laadittu 1.4.2020

1 REKISTERINPITÄJÄ

Bensalenkkarit Oy (Teboil Pakila)
(y-tunnus 2958665-8)
Pakilantie 66
00660 Helsinki
020 7306800
[email protected]

2 REKISTERIN NIMI

Teboilpakila.fi –palvelun käyttäjärekisteri

3 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA KÄSITTELYN PERUSTE

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen ja Bensalenkkarit Oy:n oikeutettuun etuun ylläpitää ja kehittää teboilpakila.fi -palvelua. Rekisteröity antaa suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn palveluun rekisteröitymisen yhteydessä tai tilaamalla sivuston uutiskirjeen.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on teboilpakila.fi -palvelun ylläpito, kehittäminen ja sisällöntuotanto. Henkilötietoja voidaan käyttää myös Bensalenkkarit Oy.n tilastointi- ja markkinointitarkoituksiin.

4 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennetaan käyttäjän nimi ja sähköpostiosoite, sekä muut rekisteröidyn mahdollisesti toimittamat tiedot.

5 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Bensalenkkarit Oy käsittelee henkilötietoja siihen asti kunnes rekisteröitynyt on kohdan 13 mukaisesti pyytänyt tietojensa poistoa.

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

 

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja kertyy rekisteröinnin ja palvelun käytön yhteydessä.

7 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA VASTAANOTTAJIEN RYHMÄT

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Bensalenkkarit Oy saattaa käyttää käsittelyn toteuttamiseen henkilötietojen käsittelijää, joka käsittelee tietoja Bensalenkkarit Oy:n lukuun.

8 TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Tällaisissa siirroissa riittävä tietosuojan taso varmistetaan soveltamalla siirtoihin
EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämiä suojatoimia, kuten EU:n komission mallisopimuslausekkeita tai EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield –järjestelmää. Lisätietoja siirroissa käytettävistä suojatoimista on saatavilla komission sivuilla osoitteessa https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_fi.

9 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Sähköisesti säilytettävät henkilötiedot ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat käyttäjätunnuksien ja palomuurien avulla suojatulla palvelimella. Rekisterin tietoja
sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne Bensalenkkarit Oy:n työntekijät, joiden työtehtävien hoitaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Bensalenkkarit Oy huolehtii rekisterin tietoturvan ylläpidosta parhaan kykynsä mukaan. Yllä esitettyjen toimien tarkoituksena on turvata rekisterissä säilytettävien henkilötietojen luottamuksellisuus, tietojen saatavuus ja eheys sekä rekisteröityjen oikeuksien toteutuminen.

10 AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO

Henkilötietoja ei käytetä sellaiseen automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi oikeudellisia tai vastaavia vaikutuksia rekisteröidyille.

11 REKISTERÖIDYN OIKEUS VASTUSTAA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita Bensalenkkarit Oy kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on Bensalenkkarit oy:n tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu. Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesi. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Bensalenkkarit Oy voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

12 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus). Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tässä tietosuojaselosteessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.
Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Siltä osin kuin rekisteröity voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, rekisterin tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.
Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen.
Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle esimerkiksi, jos rekisteröity katsoo, ettei rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Oikeus peruuttaa suostumus. Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.

13 YHTEYDENOTOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulisi ottaa yhteyttä Bensalenkkarit Oy:hyn.
Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan lähettämällä asiaa koskevan pyynnön Bensalenkkarit Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen [email protected], puhelimitse numeroon 020 730 6800 tai kirjeitse osoitteeseen Pakilantie 66, 00660 Helsinki.

Scroll to Top